Nieuwsbrief 61

Gevonden 1 - 10 van 49 documenten

'Schurende' zorgwetten staan samenhang in de weg

De wetten in het gemeentelijk zorgdomein 'schuren' op verschillende punten met elkaar. Toch zijn majeure ingrepen in het wettelijk kader uit den boze. Ook moet het Rijk haar stelselverantwoordelijkheid niet aangrijpen als alibi om in te grijpen in gedecentraliseerde bevoegdheden. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in het rapport ‘Zorg voor samenhangende zorg - Over zorgwetten die door gemeenten worden uitgevoerd’. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor onder meer de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

2,5 jaar transformatie sociaal domein: hoe staan we ervoor?

Tijdens een rondetafel gesprek liet Movisie diverse spelers aan het woord over de transitie en transformatie: vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, Rijksoverheid en lokaal bestuur. Hoe staan we ervoor na 2,5 jaar? Aanleiding voor het gesprek: het nieuwe programma sociaal domein. Met dit programma – in conceptvorm klaar op het moment van het vraaggesprek – trekken het Rijk, gemeenten en andere spelers in het sociale domein samen op, zo is de bedoeling. Het programma vloeit voort uit een nadrukkelijke aanbeveling van de transitiecommissie sociaal domein.

2016 lastig jaar voor Wmo-raad Lochem: jaarverslag

Gingen men eind 2015 vol vertrouwen het Transformatie jaar 2016 in, bleek dat ze stuitten op diverse drempels die hen zowel blokkeerden in de uitvoering van het werk als ook geen inspiratie en enthousiasme boden voor het uitvoeren van nieuw beleid. Begin 2016 lag er een goed beleidsplan voor een nieuwe Adviesraad voor het hele Sociaal Domein op tafel, dat in eerste instantie de goedkeuring van de beide wethouders kreeg. In tweede instantie besloot de gemeente Lochem zich alsnog te heroriënteren op met name de burgerparticipatie van een toekomstige Raad.

Adviesraad sociaal domein Boxtel zoekt versterking

Dit soort berichten hebben wij als Koepel tot nu niet gedeeld op onze website. We zijn voornemens om op de nieuwe ledenportal een aparte sectie te maken voor regionale activiteiten en een regionale agenda. Uiteraard alleen voor leden.

Afstemming tussen zorgwetten kan beter

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat er meer samenhang moet komen tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheidszorg. De Rob signaleert daarnaast belangrijke knelpunten voor gemeenten in de uitvoering van zorgwetten, waarbij vooral de knip tussen Wmo 2015, Wlz en Zvw leidt tot wal- en schipsituaties voor kwetsbare burgers. Ook kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden zijn onvoldoende in beeld voor maatschappelijke ondersteuning door gemeenten.

Afstemming tussen zorgwetten kan beter

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat er meer samenhang moet komen tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheidszorg. De Rob signaleert daarnaast belangrijke knelpunten voor gemeenten in de uitvoering van zorgwetten, waarbij vooral de knip tussen Wmo 2015, Wlz en Zvw leidt tot wal- en schipsituaties voor kwetsbare burgers. Ook kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden zijn onvoldoende in beeld voor maatschappelijke ondersteuning door gemeenten.

Almelo gooit tafelzilver in de uitverkoop

Almelo gooit haar 'tafelzilver' overboord om het tij te keren nu uit de jaarlijkse perspectiefnota blijkt dat de tekorten van de gemeente oplopen. Toch is het de vraag of de aandelenverkoop de gemeente echt verder helpt. Vooral door de kostbare uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en Jeugdzorg is er voor de komende jaren een tekort voorzien van zeven miljoen euro. Lees hier meer. 

ALV en Hannie van Leeuwenlezing op 5 oktober 2017

Aansluitend op de najaars ALV organiseert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein jaarlijks een lezing rond een actueel thema. De 6e Hannie van Leeuwen-lezing wordt dit jaar verzorgd door Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa en voorheen onder meer wethouder in Zwolle.   Het sociaal domein is volop in beweging. Waren adviesraden tot enige tijd terug gefocust op de WMO, nu liggen er ook andere thema’s op het bordje van raden en komen er in toenemende mate brede raden.

Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen

Zowel de Wmo als de Participatiewet geven aan dat de burger cq. gebruiker het recht heeft mee te denken over het gemeentelijk beleid. De vorm is daarbij echter vrijgelaten. Op dit moment hebben alle Friese gemeenten een Wmo-raad, een Cliëntenraad Werk & Inkomen en/of een brede Raad Sociaal Domein. Oude werkvormen, nog geen nieuwe jasjes.

City Deal Inclusieve Stad

Dit is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en de ministeries van SZW, VWS, BZK en VenJ. Gezamenlijk maakten zij afspraken over een experimentele aanpak rond complexe regelgeving voor huishoudens. Meer info lees hier.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam