Nieuws

Tweede Hannie van Leeuwen lezing 26 november 2013

Aansluitend op de ALV organiseerde de Koepel de 2e Hannie van Leeuwen lezing met staatsecretaris van Rijn als spreker en ruim 125 aanwezigen. Bekijk hier de foto’s en hier de video:
  • Deel 1: De lezing van staatssecretaris VWS de heer Martin van Rijn tijdens de Hannie van Leeuwenlezing op 26 november 2013 in het SER gebouw Den Haag.

Eerste Hannie van Leeuwenlezing, over burgerparticipatie en Wmo succesvol

Op 6 september was de eerste Hannie van Leeuwenlezing, georganiseerd door de Koepel Wmo-raden. Hannie van Leeuwen, inmiddels 86 jaar, was zelf de eerste spreker. Ze hield een stevig betoog  over hoe de wereld er in 2020 uit zal zien. De wereld van de gemeenten en de Wmo-raden, van cliëntenbeweging en burgerparticipatie.

Nieuwsflits Huishoudelijke Hulp (sept. 2016)

Ook na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 18 mei 2016 bestaat er in praktijk nog steeds onduidelijkheid over het uitvoeren van Huishoudelijke Hulp (HH) binnen de Wmo2015. Er zijn gemeenten die HH conform de wetgeving hebben uitgevoerd. Er zijn ook gemeenten die op basis van deze uitspraak hun beleid moeten aanpassen en daarvoor maatregelen nemen. Desondanks blijven sommige gemeenten bij het standpunt dat zij hun beleid conform de wet uitvoeren. Een aantal van onze leden heeft hierover verschil van mening met de gemeente.

Nieuwsflits: Meer contact met Koepel Adviesraden Sociaal Domein?

Tijdens de ledenraadplegingen eerder dit jaar hebben onze leden duidelijk aangegeven graag meer contact te hebben met hun Koepel. Dit zou betekenen dat het bureau met haar beperkte bezetting van 1,5 FTE vaker het land in moet en vaker op bezoek bij de adviesraden in de verschillende regio’s. Gezien het activiteitenplan 2016-2017 is er te weinig ruimte (lees: geld / uren) om vaker het land in te trekken. Daarom hebben we nagedacht over andere manieren om toch meer direct contact te hebben met onze leden en om leden makkelijker met elkaar in contact te brengen.

Nieuwsflits over de voorziening Beschut Werk

Er is veel onduidelijkheid over de voorziening Beschut Werk. In deze nieuwsflis geven wij een kort overzicht. Wij geven u tevens een voorzet voor de vragen die u aan uw gemeente kunt stellen over de lokale situatie. 

Nieuwsflits VN Verdrag

Het is bijna zover! Op 14 juli 2016 wordt het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april. 

Ludiek actie Coalitie voor Inclusie

De Coalitie heeft als missie om de implementatie van het VN-verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. Met selfies wil de Coalitie laten zien dat Nederland vanaf die datum toegankelijk wordt.

Nieuwsflits Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

“Gemeenten en aanbieders in heel Nederland worstelen er mee: onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe bied je het goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners?”

Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Dit is de vierde rapportage van het verdiepend onderzoek. In deze ronde was het thema: ‘Zorg naar gemeenten, goed voor elkaar?’ De onderwerpen tijdens de interviews waren: ‘onderlinge hulp (burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk)’, ‘het gesprek met de gemeente over de zorg’, ‘verandering en eigen regie’.

Nieuwsflits Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO)

Zeer binnenkort gaat uw gemeente aan de slag met het in de Wmo2015 verplichte Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Dit is de vervanging van het u bekende Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Achtergrond van het onderzoek: Wmo2015 verplicht gemeenten het Cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. VWS wil weten wat de ervaringen van cliënten zijn m.b.t. het doel van de Wmo; namelijk het bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie. Dit PDF document geeft meer informatie over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Gaat u zo spoedig mogelijk met uw gemeente in gesprek over dit onderzoek.

Nieuwsbrief 54

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei jl. moesten de leden enkele knopen doorhakken over de nieuwe koers van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Eén van de onderwerpen op de agenda was het goedkeuren van de gewijzigde statuten. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet dan tenminste ook 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dit was helaas niet het geval tijdens deze ALV. De statuten schrijven dan voor dat er een nieuwe ALV georganiseerd moet worden. Hier kan een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze ALV moet binnen vier weken na de eerdere vergadering plaats hebben, dus vóór 15 juni. Op 14 juni was het zover. Er waren 14 leden aanwezig en we hadden ca. 30 machtigingen ontvangen van leden. Naast het ‘statuten’ item werd vooral gediscussieerd over onderwerpen die in het land spelen. Lokale ‘zichtbaarheid’ van adviesraden bleek de rode draad tijdens de vergadering. Zichtbaarheid en bekendheid naar buiten, en vooral communicatie met de achterban, de gemeente en andere organisaties in het sociale domein. Ook tijdens de eerder gehouden ledenraadplegingen in het land was dit een belangrijk onderwerp. De Koepel gaat hier de komende tijd dan ook extra aandacht aan besteden. Op het programma staan diverse ontwerpen zoals het ontwikkelen van een nieuw online platform waarop leden gemakkelijk informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen, vragen kunnen stellen en ook direct met elkaar in contact kunnen treden. Verder staat op het programma dat er een update komt van de PR-map, waarin we veel recente voorbeelden uit het land zullen delen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam