Handreikingen

Gevonden 1 - 10 van 47 documenten

(Zomer 2021) De adviesraden sociaal domein zijn adviesorganen van het College van B en W. Zij hebben als taak het vanuit inwonerperspectief voeden en adviseren van het college. Dat kunnen zij gerichter doen vanuit een heldere analyse van ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de samenleving. Op basis van die analyse kunnen zij beter bepalen welke thema’s zij van belang achten en willen bespreken met het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 maart 2022 worden nieuwe colleges van B en W gevormd.

De politieke partijen maken keuzes en stellen beleidsmatige prioriteiten over de wijze waarop gemeenschapsmiddelen worden besteed. De vraag is welke houding adviesraden sociaal domein gaan aannemen. Gaan zij een eigen agenda opstellen of wachten zij de adviesaanvragen van de gemeente af? En als zij een eigen agenda opstellen: welke onderwerpen willen zij als prioriteiten onder de aandacht brengen van het nieuwe college?

Dit discussiestuk is bedoeld als hulpmiddel zowel voor de interne discussie binnen de adviesraden zelf als voor het gesprek met het nieuwe college. Enerzijds leidt de analyse van ontwikkelingen tot het bepalen van de thema’s die de adviesraad belangrijk vindt, anderzijds kan de adviesraad de onderwerpen die zij wil agenderen vervolgens delen met het college.

In dit stuk eerst een schets van belangrijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor inwoners, vooral de kwetsbare inwoners. Daarna volgt een schets van relevante thema’s en sub-onderwerpen, met suggesties voor mogelijke speerpunten voor adviesraden. Vervolgens komen vijf vragen die behulpzaam kunnen zijn bij de interne discussie binnen de adviesraden over wat eventueel te doen rond de collegevorming. We sluiten af met drie speerpunten die vanuit burgerperspectief als toetssteen voor het gemeentelijk beleid kunnen dienen. 

Dit stuk is speciaal voor de Koepel geschreven door Henk Beltman. Henk houdt zich bezig met burgerparticipatie en de inbreng van kwetsbare burgers in het bijzonder. Hij is de schrijver van het essay “Democratisch Burgerschap- pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheid”. Henk is werkzaam bij Zorgbelang Inclusief.

*Dit stuk is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen op onze website en het stuk zodoende bekijken. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

(Geüpdatete versie 22 april 2020) Videobellen is een geschikt middel voor bijvoorbeeld het faciliteren van vergaderingen van uw adviesraad. Zodoende kunt u toch overleggen met elkaar en signalen en ervaringen delen, zonder de deur uit te hoeven.

Maar videobellen is ook geschikt om contact te houden met uw contactpersoon bij de gemeente (wethouder en/of beleidsmedewerker). En misschien kunt u zelfs videobellen met mensen uit uw netwerk, om zo ook tijdens de coronacrisis signalen op te blijven halen.

In deze handreiking beschrijven we hoe Zoom, Google Hangouts, Skype, Webex en Jitsi werken. Er zijn nog meer manieren om te videobellen met een groep, maar deze drie tools zijn erg gebruiksvriendelijk en gratis/goedkoop. In een poll onder onze leden zagen we ook dat deze drie tools door diverse leden al met succes worden gebruikt.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

 

 

(najaar 2020) Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Zowel persoonlijke, sociale, maatschappelijk en economische factoren spelen een rol bij het ontstaan van armoede en schulden. Deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar wederzijds. Armoede leidt onder meer tot stress, schaamte en een slechtere gezondheid. Een slechte gezondheid maakt het moelijker om werk te behouden, en de geldnood die daar het gevolg van is kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid. 

In deze handreiking spreken we van armoede in situaties waarin mensen onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen hebben, waardoor zij zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin zij leven als minimaal wordt gezien. We hebben het over de definitie van schulden en extra risicogroepen. Verder leest u in deze handreiking meer informatie over de invloed van corona op armoede en schulden en andere actuele ontwikkelingen. Ook vindt u acht relevante vragen voor adviesraden en gemeente rondom dit thema. Verder deelt ervaringsdeskundige Marc Mulder inzichten over stress, uitzichtloosheid en belemmeringen. 

Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer). Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Wat is de kracht van de participatiesamenleving? Waar liggen de eventuele grenzen? En welke rol kunnen adviesraden spelen? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein maakte deze handreiking aan de hand van interviews met vier kenners.

Door Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

Als adviesraad sociaal domein wil je de leef- en belevingswereld van inwoners binnen brengen bij de gemeente. Zodat zij hun beleid en uitvoering hier op kunnen laten aansluiten. Je haalt hiervoor signalen op bij allerlei (kwetsbare) groepen in de samenleving. Maar hoe benut je deze signalen in het geven van advies? Schrijf je schriftelijke adviesaanvragen, geef je ongevraagd advies of fungeer je als sparringpartner voor beleidsmedewerker en denk je op die manier ook mee aan de ‘voorkant’ van beleid. In deze handreiking gaan we hier verder op in.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

Adviesraden willen groepen kwetsbare inwoners betrekken bij hun activiteiten. Zowel om signalen te krijgen voor hun adviezen als om hun maatschappelijke inbedding te versterken. De vraag is: hoe bereik je groepen zoals mensen met een psychische beperking of mantelzorgers? En hoe voer je het gesprek met hen? Deze groepen zijn soms geneigd zich terug te trekken uit de samenleving en moeilijk vindbaar. In deze handreiking* staan 16 methoden voor het leggen van contact en enkele tips voor het voeren van een gesprek.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

Op dit moment hebben 280.000 in Nederland mensen dementie. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot meer dan een half miljoen Nederlanders in 2025. Zo’n 70% van hen woont thuis. Volgens het CBS is dementie de snelst groeiende doodsoorzaak in ons land. De impact van dementie is groot. Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij wensen?

In deze handreiking vertellen we u meer over dementie, recente ontwikkelingen en een dementievriendelijke gemeente. U vindt ook 5 relevante vragen voor adviesraden en gemeente. 

Deze handreiking is speciaal voor de Koepel opgesteld door Vilans (Marloes Berkelaar, Inge Redeker en Marjolein de Meijer) in samenwerking met Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi).

Adviesraden sociaal domein zijn ingesteld om de gemeente te adviseren over regelgeving in het sociaal domein. Momenteel bezinnen veel raden zich op hun rol(len). Wat zijn de ontwikkelingen die aanleiding geven tot deze bezinning? Welke rollen zijn denkbaar en wat zijn overwegingen om voor één of meerdere rollen te kiezen? U leest het in deze handreiking*. 

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

Participatie is een begrip dat verschillenden betekenissen kent. Participatie betekent volgens Van Dale letterlijk ‘deelneming; het hebben van een aandeel in iets’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale participatie:

• Van horizontale participatie is sprake wanneer iemand iets doet voor een ander of voor zijn of haar directe leefomgeving;
• Van verticale participatie is sprake als burgers invloed uitoefenen op beleid. Het kan gaan om de ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van beleid. Dit kan in twee contexten: het beleid van gemeenten of andere overheidsorganen, of het beleid van organisaties zoals zorginstellingen.

Verticale cliënt- en inwonerparticipatie; invloed uitoefenen op beleid
In deze handreiking gaat het over verticale participatie, de invloed van cliënten en inwoners op beleid en uitvoering. Het gaat hierbij niet om de invloed van een individuele cliënt op het eigen hulpverleningstraject, maar om groepen cliënten of inwoners die als collectief inbreng hebben op instellings- of overheidsbeleid. Cliënten en inwoners denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling.

In deze handreiking delen we o.a. 4 rollen die de adviesraad kan nemen als het gaat om cliënt- en inwonerparticipatie en 8 relevante vragen die adviesraden aan de gemeente kunnen stellen omtrent dit onderwerp. Verder leest u in deze handreiking twee voorbeelden vanuit gemeentes. 

Maart 2021 - Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer). Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Bewonersinitiatieven krijgen een steeds sterkere positie als het gaat om het bieden van informele zorg (denk aan de buurtbus of een klussendienst) en formele zorg (diensten die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en vaak onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen). Maar waar de vraag naar deze diensten in de buurt steeds verder toeneemt - we worden immers geacht steeds langer ‘thuis’ te blijven wonen en steeds meer naar elkaar om te zien - is het vaak lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. De oplossing kan gevonden worden in het aanbieden van collectieve voorzieningen. Gemeenschapsinitiatieven die (al dan niet in samenwerking met de overheid of professionele  organisaties) ontmoeting stimuleren.

Collectieve voorzieningen vervullen al sinds hun ontstaan in de jaren ’20 van de vorige eeuw een pioniersrol. En hoewel er sinds het uitbreken van de financiële crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen veel voorzieningen gesloten zijn, zijn er nog steeds volop goede voorbeelden te vinden. Deze handreiking* is geschreven door LSA Bewoners, in opdracht van de Koepel. In de handreiking worden vier collectieve voorzieningen uitgelicht en gaan we in op de vraag hoe deze pioniers invulling geven aan hun rol in het sociaal domein. In twee trendverhalen nemen we relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen waar collectieve voorzieningen mee te maken hebben onder de loep. En tot slot doen we een aantal aanbevelingen voor de adviesraden sociaal domein.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam