Handreiking Collectieve voorzieningen in het sociaal domein

Bewonersinitiatieven krijgen een steeds sterkere positie als het gaat om het bieden van informele zorg (denk aan de buurtbus of een klussendienst) en formele zorg (diensten die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en vaak onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen). Maar waar de vraag naar deze diensten in de buurt steeds verder toeneemt - we worden immers geacht steeds langer ‘thuis’ te blijven wonen en steeds meer naar elkaar om te zien - is het vaak lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. De oplossing kan gevonden worden in het aanbieden van collectieve voorzieningen. Gemeenschapsinitiatieven die (al dan niet in samenwerking met de overheid of professionele  organisaties) ontmoeting stimuleren.

Collectieve voorzieningen vervullen al sinds hun ontstaan in de jaren ’20 van de vorige eeuw een pioniersrol. En hoewel er sinds het uitbreken van de financiële crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen veel voorzieningen gesloten zijn, zijn er nog steeds volop goede voorbeelden te vinden. Deze handreiking* is geschreven door LSA Bewoners, in opdracht van de Koepel. In de handreiking worden vier collectieve voorzieningen uitgelicht en gaan we in op de vraag hoe deze pioniers invulling geven aan hun rol in het sociaal domein. In twee trendverhalen nemen we relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen waar collectieve voorzieningen mee te maken hebben onder de loep. En tot slot doen we een aantal aanbevelingen voor de adviesraden sociaal domein.

*Onze handreikingen staan in onze ladekast en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen in de ladekast. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam