Handreiking Cliënt- en inwonerparticipatie

Participatie is een begrip dat verschillenden betekenissen kent. Participatie betekent volgens Van Dale letterlijk ‘deelneming; het hebben van een aandeel in iets’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale participatie:

• Van horizontale participatie is sprake wanneer iemand iets doet voor een ander of voor zijn of haar directe leefomgeving;
• Van verticale participatie is sprake als burgers invloed uitoefenen op beleid. Het kan gaan om de ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van beleid. Dit kan in twee contexten: het beleid van gemeenten of andere overheidsorganen, of het beleid van organisaties zoals zorginstellingen.

Verticale cliënt- en inwonerparticipatie; invloed uitoefenen op beleid
In deze handreiking gaat het over verticale participatie, de invloed van cliënten en inwoners op beleid en uitvoering. Het gaat hierbij niet om de invloed van een individuele cliënt op het eigen hulpverleningstraject, maar om groepen cliënten of inwoners die als collectief inbreng hebben op instellings- of overheidsbeleid. Cliënten en inwoners denken mee, geven advies en hebben invloed op het beleidsproces en het hulp- en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling.

In deze handreiking delen we o.a. 4 rollen die de adviesraad kan nemen als het gaat om cliënt- en inwonerparticipatie en 8 relevante vragen die adviesraden aan de gemeente kunnen stellen omtrent dit onderwerp. Verder leest u in deze handreiking twee voorbeelden vanuit gemeentes. 

Maart 2021 - Deze handreiking is opgesteld door Movisie (Karin Sok en Shahrzad Nourozi) in samenwerking met Vilans (Inge Redeker en Marjolein de Meijer). Eindredactie: Koepel Adviesraden Sociaal Domein

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam