Ons aanbod

Voor wie?

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein richten wij ons primair op onze leden: brede adviesraden Sociaal Domein, Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden, migrantenraden en dorps- of wijkraden. Leden betalen jaarlijks een contributie van €520,- per adviesraad. Daarnaast zijn andere partijen die lokaal, binnen het sociaal domein, adviseren vanuit inwonersperspectief ook welkom (tegen betaling) gebruik te maken van ons aanbod. Deze infosheet geeft in één oogopslag weer waar wij als Koepel voor staan.   

Ons aanbod

Trainingen
We bieden leden (en niet leden tegen meerkosten) trainingen waarbij we ons focussen op het adviseren vanuit inwonersperspectief. Ons trainingsaanbod bestaat uit:
Trainingen op maat: een training die is toegesneden op de concrete vraag of behoefte van een adviesraad. Bijvoorbeeld over de rol, positie, taak of samenstelling van de adviesraad. Of over interactie met wethouder(s), beleidsmedewerker(s), gemeenteraad en politieke partijen. Meer lezen >>>
Naar aanleiding van verzoeken van verschillende leden hebben we een specifieke training op maat gemaakt; ‘Effectief vergaderen’.
Trainingen met open inschrijving: Op regelmatige basis geven wij trainingen rondom bepaalde thema’s waar leden (en niet leden tegen meerkosten) zich individueel voor kunnen aanmelden. Het gaat hier o.a. om de training ‘Adviseren kan je leren’, 'Adviseren in tijden van corona' en een training voor beginnende adviesraadsleden.

Bijeenkomsten en workshops
Bijna wekelijks bieden we leden (en niet leden tegen meerkosten) workshops en bijeenkomsten aan die aansluiten bij vragen die we zelf ophalen bij en ontvangen van onze leden. Denk hierbij aan onze workshop werven en selecteren, de workshop 'denken vanuit de inwoner', themabijeenkomsten speciaal voor voorzitters en interactieve lezingen over ontwikkelingen binnen het sociaal domein.  

In samenwerking met Arie Sax - beleidsadviseur sociaal domein - organiseren we daarnaast workshops waarbij we inzicht geven in de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

En in samenwerking met o.a. Movisie en Vilans bieden we jaarlijks vier online inspiratiesessies aan, bijvoorbeeld over armoede en schulden, signalen ophalen, wonen of onafhankelijke cliëntondersteuning. Jaarlijks bepalen we samen met deze samenwerkingspartners welke thema's leven bij leden en hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. 

Hier vindt u een actueel overzicht van onze (on- en offline) bijeenkomsten en workshops.

Webinars
Jaarlijks organiseren we verschillende webinars, bijvoorbeeld over GGZ in de wijk, dementie, beschermd wonen & maatschappelijke opvang of over de nieuwe wet inburgering. Thema's die adviesraden aangaan en veelal betrekking hebben op inclusie. Sinds begin 2021 zijn onze webinars alleen toegankelijk voor leden, dat is één van de privileges van ons lidmaatschap. Een inhoudelijke presentatie wordt verzorgd door iemand uit ons netwerk. Nadien is er ruimte voor het stellen van vragen door deelnemers.  

Evaluaties
Vanuit adviesraden of vanuit gemeentelijke zijde (of vanuit beide) kan er behoefte zijn te evalueren wat de meerwaarde is van de adviesraad en/of welke ontwikkel- en verbetermogelijkheden er zijn. De Koepel kan een dergelijke evaluatie uitvoeren. Binnen onze organisatie is ruime kennis en ervaring aanwezig m.b.t. het functioneren en optimaliseren van het adviesraadwerk. Deze expertise zetten we graag in om met behulp van de leden van de adviesraad, de (onafhankelijke) voorzitter en de betrokken beleidsadviseur(s) en wethouder(s) op een rij te zetten hoe men kijkt naar het functioneren van de raad, wat men ervaart als de toegevoegde waarde van de adviesraad en ten aanzien van welke aspecten doorontwikkeling mogelijk en noodzakelijk is.
Deze dienstverlening bieden we aan op basis van een offerte (valt dus niet binnen onze contributie). Meer lezen >>>

Sparringpartner en consult/advies
Heel graag fungeren wij als sparringpartner voor leden (en voor niet leden tegen meerkosten). Soms is er behoefte aan een partij die meekijkt met een adviesaanvraag. Of bij vragen als: We zoeken een nieuwe voorzitter, kunnen jullie meedenken over een geschikt profiel en/of onderdeel zijn van de sollicitatiecommissie? Of: We willen een website maken, waar moeten we op letten? Of: De samenwerking met de gemeente loopt niet soepel, hoe kunnen we dit verbeteren? Als Koepel denken we graag met u mee. We geven advies en/of verwijzen naar relevante informatie in onze ladekast. De omvang van het vraagstuk bepaalt de kosten van een dergelijke rol als sparringpartner. U kunt ons als sparringpartner inschakelen door contact op te nemen via mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Begeleiding bij fusies van raden
In sommige gemeenten functioneren verschillende raden naast elkaar: bijvoorbeeld een Wmo-raad, adviesraad werk en inkomen, een migrantenraad en/of een seniorenraad. We zien dat gemeenten er steeds vaker voor kiezen om deze raden samen te brengen in één brede (advies)raad. Onder andere om samenhang binnen het sociaal domein te bewerkstelligen. Of omdat leden hier zelf het nut of de noodzaak van inzien. Als Koepel hebben we veel ervaring in de procesbegeleiding om te komen tot één brede adviesraad. Deze expertise zetten we graag in om gemeenten en raden te helpen bij fusies. Meer lezen >>>

Regionale verbinding
Als er adviesraden zijn die tot een regionale overlegstructuur willen komen, dan helpen we graag uit te kristalliseren waar deze regionale samenwerking over kan gaan.
Ook kunnen we ondersteunen bij het organiseren en faciliteren van regionale (inspiratie)bijeenkomsten.
Deze dienstverlening bieden we aan op basis van een offerte (valt dus niet binnen onze contributie).

Bijeenkomsten voor gemeenten
Om als adviesraad van echte meerwaarde te kunnen zijn is een constructieve samenwerking met de gemeente essentieel. Daarom organiseren wij op regelmatige basis bijeenkomsten voor wethouders, beleidsmedewerkers en ambtelijk secretarissen. Meer lezen over deze bijeenkomsten >>>

Online ledenontmoetingen
Meerdere keren per jaar organiseren wij online ledenontmoetingen, waarbij we met maximaal 18 adviesraadsleden thema's bespreken als: wat houdt inwoners nu vooral bezig? Voor welke uitdagingen staan gemeenten? Hoe kunnen adviesraden nu en in de postcorona fase invulling geven aan hun rol?

Informatievoorziening
We informeren adviesraden middels nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, blogsAdviesWijzers en handreikingen. Op onze website publiceren we nieuwsberichten en een agenda met relevante activiteiten voor adviesraden. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van onze online themadossiers (met meer dan 650 documenten, links en publicaties) en ons online forum

Contact met de Koepel
U kunt contact opnemen met de Koepel per mail secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Meer informatie over onze organisatie en ons aanbod leest u op onze website.

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam