Nieuws

Coronadossier sociaal domein

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein. Ook voor adviesraden een mooi verzamelpunt voor informatie over het coronavirus en de gevolgen ervan. 

Infographic Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden?

Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die de belangen behartigen van groepen in de samenleving.

Voor u als adviesraad is het belangrijk om goed oog te hebben voor ieders verantwoordelijkheden en om geen verantwoordelijkheden van een ander naar u toe te trekken. Dit laatste maakt uw rol en positie onhelder.

Nieuwe Handreiking: Schuldhulp

Voor schuldenproblematiek is de laatste jaren veel aandacht. Het gaat om een grote groep mensen die met financiële zorgen te maken heeft. De schulden maken vaak deel uit van een groter probleem. Mensen met schulden hebben veelal ook sociale en/of psychische problemen. De stress die dat geeft, beïnvloedt het maken van juiste (financiële) keuzes.  

De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem. Veel partijen zetten zich in voor het bieden van ondersteuning aan mensen met schulden en voor de oplossing van de schuldenproblematiek:

Annulering trainingen en bijeenkomst Koepel in maart

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. We volgen hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van deelnemers aan onze trainingen en workshops en die van onze medewerkers in acht te nemen. 

Nieuwe Handreiking: Inclusiviteit in de bebouwde omgeving

Hoe kan de omgeving een verbindende factor zijn in een wijk of dorp? Hoe kun je gebouwen, parken en terreinen zo ontwerpen en inrichten dat ze inclusief zijn, dat iedereen zich er thuisvoelt? De Koepel Adviesraden Sociaal Domein maakte deze handreiking aan de hand van interviews met drie kenners.

Door Stan Verhaag, i.o.v. Koepel Adviesraden Sociaal Domein 

Informatiedocument Vergoedingen voor adviesraadsleden sociaal domein

Adviesraadswerk is vrijwilligerswerk. Maar dat wil niet zeggen dat het doen van adviesraadswerk geen geld kost. Adviesraadsleden maken doorgaans onkosten. Ook zien we dat veel gemeenten het reëel vinden om niet alleen onkosten te vergoeden, maar ook een vergoeding te geven voor deze vorm van vrijwilligerswerk. In veel gevallen wordt deze vergoeding geoormerkt als een vrijwilligersvergoeding.

Save the date: vrijdag 15 mei ALV en inspiratiesessies

Ook dit jaar ontvangen we onze leden heel graag tijdens onze Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 15 mei. Voor de ALV bieden we drie interactieve workshops aan, gericht op actuele thema’s binnen het werk van adviesraadsleden. Ook niet-leden zijn (tegen een aangepast tarief) van harte welkom om bij deze inspiratiesessies aanwezig te zijn. 
 

Nieuwe handreiking: Herijking van burgerparticipatie en de rol van de adviesraad sociaal domein

Het begrip burgerparticipatie is aan herijking toe, zowel vanuit de invalshoek vanuit de inwoners zelf als gezien vanuit ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel gemeenten als inwoners zoeken naar nieuwe onderlinge verhoudingen. Deze handreiking is een verkenning van actuele ontwikkelingen rond het begrip burgerparticipatie.

Bijeenkomst Jeugd: belangrijke ontwikkelingen en de rol van adviesraden

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg. Grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. We krijgen van leden regelmatig de vraag: wat zijn de consequenties van landelijk jeugdbeleid op lokaal niveau? En wat zijn aandachtspunten voor adviesraden sociaal domein? Daarom organiseert de Koepel een bijeenkomst over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, bekeken vanuit adviesraden.

Aanmeldingen gestart nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning: laatste kans!

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Meld uw gemeente of regio uiterlijk 13 maart 2020 aan als één van de nieuwe koplopers!

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam