Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Wetten

Aangepaste modelverordening & definitief modelbesluit Wmo

Alle modelverordeningen Participatiewet: Modelverordeningen Participatiewet 1-1-2015

Animatie: Uitleg Hervorming Langdurige zorg via explanimation (VWS, 2014)

AVI Kennisdossier 15: Jeugdhulp

avi Overgangsrecht 2015 alle wetten

Dossier Jeugd VNG: Centrum voor Jeugd en Gezin CJG informatiebank

Dossiers decentralisaties Sociaal Domein VNG: AMHK: alle belangrijke informatie over de AMHK 2015 bij elkaar

Dossiers decentralisaties Sociaal Domein VNG: Jeugdhulp: alle belangrijke informatie over de Jeugdhulp 2015 bij elkaar

Dossiers decentralisaties Sociaal Domein VNG: Participatiewet: alle belangrijke informatie over de Participatiewet bij elkaar.

Dossiers decentralisaties Sociaal Domein VNG: Passend Onderwijs: alle belangrijke informatie over de Passend Onderwijs (aug. 2014) bij elkaar.

Dossiers decentralisaties Sociaal Domein VNG: Wmo 2015: alle belangrijke informatie over Wmo 2015 bij elkaar.

E-Boek K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd: transities in het gemeentelijk sociaal domein

Elementenkaart: Wijzigingen werk en inkomen per januari 2015 (Argumentenfabriek)

Factsheet Huisarts en Jeugdzorg: wat moet er allemaal geregeld worden? Wat mag wel en niet? Welke rol heeft de gemeente ( K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd aug.2014)

Factsheet Transformatie Jeugdzorg Denemarken ter inspiratie voor Nederland (NJI 2014)

filmpje legt in 3 minuten de Participatiewet uit(VNG, 2014)

Financieel Jeugdzorg: Informatiemeicirculaire Jeugdzorg mei 2014 Verdeling historische middelen Jeugdhulpverlening mei 2014 per gemeente

Gevolgen Participatiewet voor burgers; jong gehandicapten, Wswers, WWBers (Regioplan april 2014)

Handreiking Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd (Trans. bureau Jeugd febr. 2013)

handreiking Modelverordening Participatiewet. Deel: Wet maatregelen WWB

handreiking Modelverordeningen Participatiewet. Deel: Participatiewet

Handreiking Participatiewet: Alle informatie over de participatiewet. Volledig nieuwe versie juli 2015

Hoe pakt de Participatiewet uit? Een aantal casussen (LCR 2014)

Infographic Hervorming Langdurige zorg (VWS, 2014)

Infographic jeugdwet huidige situatie en vanaf januari 2015

Infographic Passende zorg in de Wet Langdurige zorg Rijksoverheid

Infographic: een aanvraag in de nieuwe Wmo 2015

Infographic: Wmo 2015 in beeld (VWS,2014)

Informatiebrief Participatiewet Beschut Werk (jan 2017)

Innovatie Jeugdzorg dossiervorming: Oriëntatie Haalbaarheid Zelf beheren van dossier door cliënt (Om het Kind - juni 2012)

Interactieve Infographic Vilans alle wetten per 1-1-2015

Jeugd ggz: Q&A stelselherziening jeugd ggz (ggz Ned. Mei 2014 continue update)

Modelverordening cliëntenparticipatie Participatiewet

Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 inclusief actualisatie februari 2015

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning eenvoudig verteld

Nieuwsbrief 33 Koepel Wmo-raden oktober 2013

Overgangsrechten alle wetten

Schema's zorg en ondersteuning in de Wlz verschillende doelgroepen

Stroomschema woonplaatsbeginsel bij het bepalen van de verantwoordelijke gemeente voor de uitvoering van de Jeugdwet

Toolkit avi nr. 10 Checklist beoordeling beleidskader Wmo 2015 vanuit clintenperspectief (febr. 2014)

Toolkit nr. 14 Handreiking avi Wmo Modelverordening + Mezzo aandachtspunten (2014): Aandachtspunten vanuit clint- en burgerperspectief

Video Jeugdzorg: Sam- Kom maar op met die transitie gemaakt door De Sociale Amsterdammer (SAM) Sociaal Innovatief project

Videos Praktijkvoorbeelden transitie Jeugdzorg van het NJI

Vragen en Antwoorden over de Participatiewet, Baanafspraak, Quotumwet ( Min.SZW 2014)

Website Informatie over Stelselwijziging Jeugdzorg: www.voordejeugd.nl

Welke Jeugdhulp heeft een kind nodig? Febr. 2015

Werkwijzer bijzondere bijstand Maatwerk in het armoedebeleid

Werkwijzer Tegenprestatie Praktische handvatten voor beleidsontwikkeling (2014 div. org.)

Wet Langdurige zorg; hoe werkt het?

Wetten - Algemene informatie

Wetten - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Wetten - Dossiers VNG Decentralisaties

Wetten - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Wetten - Infographics en overzichtskaarten

Wetten - Video’s en Wmo Gestript serie

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B