Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Medezeggenschap

10 wensen van jongeren m.b.t. transitie jeugdzorg transitieflyer Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg

Benchmark Burgerparticipatie ( Instrument meten en vergelijken, leren en ontwikkelen t.b.v. gemeenten-VNG)

Bereik uw achterban via social media voor het betrekken van burgers (Movisie 2013)

Bijbehorende PP presentatie "Samenwerking Wmo raden met Cliëntenraden AWBZ"

Brede Adviesraden? Ga liever meer netwerken! Dec. 2014

Burgerparticipatie en belangenbehartiging

Burgerparticipatie en belangenbehartiging: De rol van Burgers in de transitie van AWBZ naar Wmo Beleidsparticipatie

Burgerparticipatie in de lokale politiek

Column: Regionalisering en de invloed van de burger

De stem van verzekerden Raad v.d. Volksgezondheid en zorg (RvV 2014) governance zorgverzekeraars

Dossier Brede Raden ontwikkelingen

Dossier inspraak in het sociaal domein

factsheet LCR: Clientenraden Wsw blijven belangrijk LCR dec. 2014

Factsheet nr. 1 burgerparticipatie (Koepel mei 2012)

Factsheet nr. 10 Basisinformatie over het VN-verdrag (Koepel dec. 2013)

Factsheet nr. 12 De Wmo-raad en cliëntenraden awbz (Koepel mei 2014)

Factsheet nr. 13 De Wmo-raad en de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (Koepel febr. 2014)

Factsheet nr. 14 Hoe ga ik om met weerstand bij de gemeente (Koepel mei 2014)

Factsheet nr. 3 Aandachtspunten voor Wmo-adviesraden in fusiegemeenten (Koepel mei 2012)

Factsheet nr. 7 Over nieuwe vormen van beleidsontwikkeling nieuwe stijl

Factsheet nr. 8 Basisinformatie over intervisie (Koepel dec. 2013)

Handleiding Verkiezingsdebat een verkiezingsdebat voor iedereen van het Ned. Debat Instituut

Handreiking advisering sociaal domein

Handreiking nr. 19 "van Wmo Raad naar adviesraad sociaal domein?" maart 2015

Handreiking voor inhoudelijke agendering door Wmo-raden (toolkit 20)

Het verhaal van Opsterland: burgerparticipatie in de praktijk ( Movisie 2011)

Hiervoor verwijzen we u naar het Wmo handboek van de Koepel op het afgesloten ledendeel van de websitealleen leden/inlog

Informatiebrief Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Informatiebrief: Juridische vragen Adviesraden 1

Informatieset Brede Raden profielschetsen

Informatieset Brede Raden voorbeelden

Kennisdocument Moet een gemeente een cliëntenraad instellen? (LCR)

Kennisdossier 8: Informatiekaarten 0 tm 6 Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo (avi)

Kennisdossier: De Wmo-raad en haar diverse achterban (avi)

Kracht in Nederland: KRACHT IN NL maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die inititatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector

Kwaliteitskaart Adviesraden

Leidraad "Burgerbetrokkenheid" keuzehulp t.b.v. gemeenten (Movisie jan.2016)

Leidraad adviesraden Regionalisering

Leidraad AVI doorontwikkeling adviesraden WMO

Leidraad voor Wmo-raden: Hoe bepaalt u uw strategie in de regio?(juli 2014)

Lokaal betrokken Onderzoek naar horizontalisering van lokaal Wmo-beleid

Medezeggenschap - Algemene informatie

Medezeggenschap - AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Medezeggenschap - Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Medezeggenschap - Video’s en Wmo Gestript serie

Modellen voor lokale participatie: een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en clintenparticipatie (Koepel Wmo raden, Movisie, zorgbelang Nrd. Holland) maart 2013

Monitor Hoe staat het met de cliëntenparticipatie in gemeenten? Movisie sept.2014

Participatie in zicht gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorg clinten in de transitie Jeugdzorg (Verwey Jonker 2013)

Participatie jeugd: Toolkit jeugdparticipatie: 32 methoden (St. Alexander en Verwey Jonker)

Participatiekompas: wijst de weg naar kennis en ervaringen over patiënten/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Participatiewet: Achtergrond voor de Participatiewet en Maatregelen WWB: Video nr. 1 Clientenraden aan zet met de Participatiewet

Participatiewet: casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet. Video nr. 2 Clientenraden aan zet met de Participatiewet

Participatiewet: casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet: Video nr. 3 Clientenraden aan zet met de Participatiewet

Praat met Ons Jeugdzorg zorgbelang Brabant Alles over afdeling Jeugd

Samen Sterk: stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein.

Stappenplan voor effectieve belangenbehartiging

Toolkit avi nr. 1 Leidraad gesprek AWBZ-clintenraad en Wmo-raad (mei 2013) aandachtspunten en praktische tips

Toolkit avi nr. 2 Van Systemen naar mensen; voorbereiden burgers op de decentralisaties

Toolkit AVI nr. 3 Invloed rondom de gemeenteraadsverkiezingen (2013)

Toolkit avi nr. 6 Rollen en taken binnen de gemeente (2013)

Toolkit avi nr. 7 De gemeentelijke beleidscyclus (2013)

Toolkit AVI nr. 8 beleid beïnvloeden rondom de transitie AWBZ-Wmo (2013)

Van Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein? Handreiking bij het bepalen van de koers rond advies, inspraak en zeggenschap na de decentralisaties (toolkit 19).

Vertrouwen in Burgers Hoe kunnen beleidsmakers burgers beter betrekken bij beleidsontwikkeling?

Webinar jeugd:videofilm jeugdparticipatie hoe pak ik dat aan (St. Alexander en Koepel Wmo- raden mei 2014)

Webinar over samenwerking Wmo raden met clintenraden awbz (Koepel Wmo-raden dec.2013)

Wmo gestript: Verkiezingsdebat / dialoog met de gemeenteraad / Ned. Debat Inst. en Koepel Wmo raden

Wmo-raden: horizontaal tegenwicht of meewerkend voorwerp; een verkennende casestudy naar de invloed van 5 Wmo-Raden (Penning en Metze-2012).

Zeggenschap in zorg II: onderzoek naar een instrument voor het vaststellen van inspraak en invloed van klanten in de zorg. (Windesheim 2012)

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B