Er zijn verschillende manieren om bij gewenste informatie te komen:

Tijdelijk zijn de AVI documenten ivm opheffen Aandacht voor Iedereen niet beschikbaar. Begin 2018 (Q1) zullen deze documenten op een andere website weer beschikbaar zijn.

Burgerkracht

"Burgerkracht in de Wijk": Sociale wijkteams hebben een nieuwe route nodig

"De creatieve samenleving en de Overheid"

"wat werkt bij Clientenparticipatie" (Movisie sept 2015)

Actief burgerschap stimuleren. Maar hoe? Movisie

Als hulpmiddel voor de discussie over verschuivende grenzen heeft Mezzo het Stoplichtspel ontwikkeld. (2014)

AVI documenten: handreiking – toolkit - leidraad - kennisdossiers

Bewonersbedrijven: bedrijven van en door bewoners

Brochure Betaalde en Onbetaalde zorg, samen verder

Brochure; Kunnen we dat (niet) aan Vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn. (sept. 2014)

Burgerkracht - Algemene informatie

Burgerkracht - Video’s en Wmo Gestript serie

Checklist Mantelzorgvriendelijk Wmo-beleid in de praktijk

De schijf van Kr8 Vrijwilligerszorg en de grenzen (2014)

De zorgkracht van Sociale NetwerkenSteyaart/Kwekkeboom (Wmo werkplaatsen 2012)

Dit laten we zien in een reeks van vijf filmpjes. (zelf doen- van zorgen naar ondersteunen- activeringscentrum helpt mensen op weg- voorwaarden scheppen- toegang)

Factsheet Familiegroepsplan Jeugdzorg VWS nov. 2014

Factsheet nr. 11 Zorgcoperatie Hoogeloon (Koepel dec. 2013)

Factsheets - Handreikingen – Nieuws/Specials van de Koepel Wmo-raden

Handreiking adempauze voor Mantelzorgers

huishoudelijk Reglement Participatieraad Zwolle

Hulp geboden Mantelzorgers en zorgvrijwilligers hebben ondersteuning en facilitering nodig.

Infographic respijtzorg dec 2015

Kennisdossier 3: Burgerprojecten in zorg en welzijn (o.a. Beltman) (avi)

Kennisdossier 4: Bouwen aan Sociale Netwerken voor mensen met een beperking. (AVI)

Kennisdossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid (uitleg van deze kernbegrippen) (avi)

Kennisdossier 9: Coperaties voor en door burgers (mei 2014) Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers (avi)

Mantelzorg en tegenprestatie bij bijstand(Mezzo)

Mantelzorg en wonen (Mezzo)

Nederland wordt een participatiemaatschappij. De rol van de overheid in zorg en ondersteuning wordt kleiner

Notitie waardering Mantelzorger door gemeenten (Mezzo 2015)

Op eigen kracht op 24.45 minuut

Puntenplan Politieke benvloeding door Mantelzorgers (Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid en avi)

Rol en positie van de vrijwilliger (academie voor Informele Zorg)

Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk (2014)

Transitiebureau Wmo (informatiekaarten en handreikingen)

Van eerste overheid naar eerst de burger: maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen: (Jaarbericht 2013 denktank VNG)

Video over de registratie en evaluatie (via CBS) van jeugdhulpverlening in gemeenten

© 2017 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam
Tel. (06) 23414048

B&B