Informatie voor leden

Wat is de contributie?

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 500,- per gemeente per jaar. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €500,- per jaar / per gemeente.

Bij toetreding in het eerste of tweede kwartaal van het kalenderjaar is de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Adviesraden die zich aanmelden vanaf Q2 ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 500 / 12 X 5 = € 208,33.

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we onze leden ieder jaar weer opnieuw aan ons te verbinden vanwege onze dienstverlening. Wilt u als adviesraad toch uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail aan: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.