Woningnood mensen met een beperking verhelpen? Het kan nu!

Met de bouwsector gaat het weer goed. Zeer goed zelfs. In hoog tempo verrijzen nieuwe woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Maar ondertussen blijft de woningnood onder mensen met een beperking of een psychische aandoening onverminderd hoog.
  • In veel gemeenten is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. En het aantal mensen dat is aangewezen op deze kleine voorraad neemt toe, onder andere door het beleid gericht op meer zelfstandig wonen. Zo verblijven in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar schatting 16.000 mensen die er niet in slagen een huurwoning te vinden.
  • De woningvoorraad is onvoldoende geschikt en toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld veel jongeren met een beperking  niet het ouderlijk huis verlaten. Het komt voor dat  ze uiteindelijk in seniorencomplexen belanden.
  • Mensen die hun slecht toegankelijke woning willen aanpassen, worden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Woningaanpassingen worden niet vergoed, omdat ze ‘voorzienbaar’ zouden zijn. En als de Wmo wel vergoedt, dan worden huishoudens soms geconfronteerd met forse eigen bijdragen, oplopend tot wel 250 euro per maand.                        
Toch zijn er juist nú kansen om deze woningnood te verhelpen. Het VN-verdrag voor mensen met een handicap stelt onomwonden dat zelfstandig leven en wonen een mensenrecht is. Landelijk heeft dit geleid tot een sectorplan voor de bouw, waarin o.a. gewerkt wordt aan duidelijkheid over normen en richtlijnen voor toegankelijkheid. Maar de grote sprong voorwaarts moet vooral lokaal gemaakt worden. Gemeenten hebben de taak om lokale inclusie te bevorderen en dat betekent ook werken aan een geschikte woningvoorraad. Voor Adviesraden sociaal domein biedt dit een schitterende ingang om input te leveren voor de woonvisie van de gemeente. Vraag uw gemeente om nu echt concrete stappen te nemen. Gemeente, kom met een samenhangend aanbod voor wonen met ondersteuning. Zorg dat alle nieuwbouw toegankelijk en aanpasbaar is. Breid het aantal betaalbare sociale huurwoningen uit. Zorg ervoor dat er in woningen geen drempels meer zijn naar tuinen en balkons (waardoor veel mensen worden binnengesloten). Grijp renovaties voor energiebesparing meteen ook aan om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast kan je als raad ook punten inbrengen bij de lokale huurdersorganisaties. Zij zijn betrokken bij de prestatieafspraken die gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar maken. Met vrijblijvend overleg lossen we de woningnood niet op. Concrete plannen en harde (prestatie) afspraken zijn nodig. Om Jan Schaefer – de legendarische wethouder volkshuisvesting van Amsterdam - aan te halen: ‘In gelul kan je niet wonen’.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam