Waardevol Wonen

Werken aan een inclusieve stad moet volgens mij de kern van de ambitie van een grootstedelijke woningcorporatie zijn. Daarom hebben de 25 grote, grootstedelijke corporaties van De Vernieuwde Stad dit thema omarmd. Een inclusieve stad is een stad waar er voor een ieder ruimte is om te wonen en te leven. En waar een ieder kan presteren naar vermogen.

Dat gaat niet vanzelf. Ik zie in toenemende mate in de wijken, buurten en straten waar de huurwoningen van corporaties staan, mensen die niet op eigen kracht hun leven richting kunnen geven. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen die oud en eenzaam zijn, mensen die verward gedrag vertonen, mensen die in de schulden zitten. Kortom, kwetsbare mensen die meer bezig zijn met óverleven dan met hun leven richting geven.

Om deze mensen te ondersteunen is veel nodig. Dat heeft allereerst een fysieke kant: woningen moeten passend zijn bij de levensfase en levenswijze van bewoners. Dat betekent voor de één een grote woning (voor een groot gezin), voor de ander primair een betaalbare woning, voor een derde een woning die weliswaar zelfstandig is maar toch beschutting biedt doordat er een vorm van gezamenlijkheid is. Om elkaars netwerk te vormen, om de eenzaamheid te bestrijden, om de participatie aan de samenleving te bevorderen.

Maar er is ook de sociale kant. Het adequaat reageren op de signalen van mensen. Oor voor ze hebben en daarnaar handelen. En door ondersteuning te regelen waar zij specifiek behoefte aan hebben. Geen eenheidsworst dus, gedreven uit de verzuchting “zo doen we het nou eenmaal” en “we moeten iedereen toch gelijk behandelen?”. Maar maatwerk en kijken waar de beste oplossing ligt: bij het wonen, of juist bij de gezondheidszorg of bijvoorbeeld de inkomensondersteuning. Oplossingen zoeken die niet per se bij je eigen beleidsdomein liggen. Oplossingen die wellicht dwars door de diverse beleidsdomeinen heen gaan. En zo inclusie te bevorderen en waardevol wonen te bieden. Wonen met oog voor de waarden van de bewoners en wonen op een waardevolle plek.

Gemeenten doen hier al ervaring mee op binnen het sociaal domein. Ook al is dat tot nu toe nog redelijk beperkt tot jeugdzorg, schuldhulpverlening en WMO. Maar inclusie bevorderen betekent een bredere scope. Daar horen woningcorporaties bij, maar ook het onderwijs, de politie en bedrijven. Allianties smeden om een inclusieve stad te maken is dus het devies. Wij als woningcorporaties willen graag in die netwerken ons steentje bijdragen. Laat ons de handen ineen slaan. Voor u als adviesraden ligt er een schone taak om die samenwerking te helpen gestalte te geven. Met name door de partijen in de stad  aan te sporen dat te doen.

Yves Vermeulen is secretaris van De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij publiceerde recent de interviewbundel Waardevol Wonen – Investeren in een inclusieve stad (www.devernieuwdestad.nl)
mail: devernieuwdestad@afwc.nl